Как да компилираме кърнел за
RASPBERRY PI

1. Изтеглят се сорсовете на RPi кърнела от https://github.com/raspberrypi/linux и се поставят да кажем в директория ~/linuix, която предварително се създава

2. Изтегля се последната версия на компилатора от https://github.com/raspberrypi/tools и се разархивира в домашната папака на потребителя.

3. Създава се също и директорията ~/modules.

4. Сетват се няколко променливи, като най лесно е това да се направи с отделен скрипт, който да кажем ще се казва ~/linux/vars

export KERNEL_SRC=~/linux/
export CCPREFIX=~/tools-master/arm-bcm2708/arm-bcm2708-linux-gnueabi/bin/arm-bcm2708-linux-gnueabi-
export MODULES_TEMP=~/modules/
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=${CCPREFIX}
export INSTALL_MOD_PATH=${MODULES_TEMP}

5. Преди всяко компилиране се пуска този скрипт от директорията ~/linux с командата ". vars"

6. Ако е нужно се прави "ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CCPREFIX} make menuconfig"

7. Компилира се кърнела "ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CCPREFIX} make"

8. Инсталират се модулите в предварително създадената директория ~/modules "ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CCPREFIX} INSTALL_MOD_PATH=${MODULES_TEMP} make modules_install"

9. От директорията ~/tools-master/mkimage се изпълнява "./imagetool-uncompressed.py ${KERNEL_SRC}/arch/arm/boot/zImage"

10. Така създаденият kernel.img се копира в /boot/ директорията на Raspberry-то

11. Съдържанието на ~/modules/lib се копира на Raspberry-то в папката /lib

Коментари:

Нов коментар

Вашето име: